Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0,00

Algemene Voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Terraskachels.nl
Jos Ophof
Molier 12-D
8521 MD  Sint Nicolaasga
KvK: 60290722

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60290722. Het BTW-nummer van Terraskachels.nl is: NL109190993B02.

Terraskachels.nl is per e-mail te bereiken, door een e-mail te sturen via de website.
Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
1.1  Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2  Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.
1.3  Klant: de wederpartij van Terraskachels.nl met wie Terraskachels.nl een Overeenkomst aangaat.
1.4  Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.
1.5  Partijen: Terraskachels.nl en Klant gezamenlijk.
1.6  Terraskachels.nl: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7  Website: de website van Terraskachels.nl, te vinden onder de URL <http://www.Terraskachels.nl>.
1.8  Zaken: zaken welke Terraskackels.nl op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2  Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3  De Klant erkent de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en garantiebepalingen door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Terraskachels.nl, van welke aard ook.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1  De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2  Terraskachels.nl garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is.
Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de Klant nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
3.3  Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Terraskachels.nl er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Terraskachels.nl mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling
4.1  Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.
4.2  Terraskachels.nl is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3  Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
a. door middel van elektronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure);
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);
c. of door middel van betaling aan de bezorger indien en voorzover er door Klant tijdens de Bestelprocedure voor contante betaling gekozen wordt.
4.4  Alle prijzen zijn in Euro’s tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.

Artikel 5 – Leveringstermijn
5.1  De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingsmails zijn indicatief.
5.2   Terraskachels.nl zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3  Indien en voorzover Terraskachels.nl niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Terraskachels.nl heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.
5.4  Storingen in het bedrijf of dat van een der leveranciers, tengevolge van overmacht ontslaan Terraskachels.nl van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden. In geval van overmacht zal Terraskachels.nl daarvan onverwijld mededeling doen aan de Klant. De Klant heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Terraskachels.nl het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
5.5  Bestelde Zaken kunnen niet in zijn geheel worden geannuleerd als blijkt, dat deze niet compleet te leveren is, tenzij dit bij het doen van de bestelling duidelijk is vermeld. Uiteraard wordt in dat geval het teveel betaalde teruggeboekt op rekening van de Klant.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1  De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst, zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, bestelde Zaken te retourneren​ aan Terraskachels.nl mits:
de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn; niet afdoende gefrankeerde zendingen worden niet in ontvangst genomen door Terraskachels.nl.
6.2. De zichttermijn van 14 dagen begint met de ontvangst van deze herroepingsclausule, echter niet voordat bestelde Zaken bij de Klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de Klant Terraskachels.nl de annulering schriftelijk (brief of e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, en/of bestelde Zaken binnen de gestelde termijn aan Terraskachels.nl terug te sturen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, bestelde Zaken fysiek in bezit krijgt.
6.3. Indien de Klant na afloop van dit termijn Bestelde Zaken niet aan Terraskachels.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.4. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de Klant zich tot de klantenservice vanTerraskachels.nl te wenden. De Klant kan de annulering ook per mail of per post sturen aan Terraskachels.nl

Artikel 7 – Reclameren
7.1  Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst, treedt de Klant in overleg met Terraskachels.nl al waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Terraskachels.nl mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Terraskachels.nl binnen bekwame tijd schriftelijk of telefonisch heeft laten blijken;
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Terraskachels.nl;
c. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Terraskachels.nl het in ontvangst heeft genomen.
7.2  Indien na onderzoek van Terraskachels.nl blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Terraskachels.nl met Klant in overleg treden.
7.3  Indien na onderzoek van Terraskachels.nl inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
7.4  Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5  Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 – Verwerking persoonsgegevens
8.1  Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant, geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Terraskachels.nl.
8.2  Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Registratieprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Terraskachels.nl deze uitingen sturen.
8.3   De Klant is te allen tijde gerechtigd inzage te verkrijgen in haar account en persoonsgegevens en deze gegevens zelf, of desgewenst door Terraskachels.nl, aan te passen of te verwijderen.
8.4  Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Terraskachels.nl inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Artikel 9 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen
9.1  Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2  Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Terraskachels.nl, welk contact schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt, staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. Terraskachels.nl zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Artikel 10 – Overige bepalingen
10.1  Terraskachels.nl is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
10.2  Terraskachels.nl draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door Klant te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Terraskachels.nl te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
10.3  Klant is gehouden Terraskachels.nl schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Terraskachels.nl instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.
10.4  In alle gevallen, waarin deze Voorwaarden en garantiebepalingen niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Terraskachels.nl.